Parish Communion ~ St. Mark’s Church, Aherla

St. Mark’s Church, Kilbonane (Aherla)  – Parish Communion 11am.